Overzicht algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Columbus Watersport: Columbus Watersport, de gebruiker van deze algemene voorwaarden die een vaartuig verhuurd. Huurder: de natuurlijke persoon die met Columbus Watersport een overeenkomst aangaat of aan wie Columbus Watersport een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur)overeenkomsten van Columbus Watersport. Het door de Huurder zonder commentaar aangaan van een overeenkomst waarbij naar deze algemene voorwaarden verwezen wordt geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van enige door de Huurder gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dergelijke toepassing kan alleen geldig plaats hebben indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk en vooraf overeen komen.

4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.

5. Columbus Watersport behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Huurder een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 2. Algemene regels

1. Columbus Watersport verhuurt vaartuigen. Huurder dient zich conform deze algemene voorwaarden te gedragen en te allen tijde zorg te dragen voor naleving van alle in de algemene voorwaarden opgenomen regels door alle opvarenden. Indien blijkt dat Huurder (of een persoon uit het gezelschap van Huurder) zich niet conform de algemene voorwaarden van Columbus Watersport gedraagt, behoudt Columbus Watersport zich het recht voor de overeenkomst met Huurder onmiddellijk te ontbinden. In een dergelijk geval bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

2. Huurder dient 18 jaar of ouder te zijn.

3. Vaartuigen zijn geschikt voor het vervoeren van een maximaal aantal personen. Dit maximum staat per type vaartuig op de website van Columbus Watersport beschreven en tevens vermeld op het type plaatje op het vaartuig. Indien Huurder besluit meer personen aan boord van het vaartuig te laten komen alle eventuele gevolgen hiervan voor rekening en risico van Huurder.

4. Het is verboden een vaartuig te besturen onder invloed van alcohol, lachgas en/of drugs.

5. Huurder zal het vaartuig niet vaarklaar (geactiveerd) onbeheerd achterlaten.

6. Vaarregels:

Veiligheid staat voorop, neem geen onnodige risico’s.

Vaar altijd langs stuurboordwal (houd rechts aan).

Voorkom te allen tijde hinderlijke golfslag.

De maximaal toegestane snelheid in Leiden is 6 km/u. De boot vaart op vol vermogen 7 tot 10 km/u, dus in Leiden vaart u al snel te hard.

Beroepsvaart heeft altijd voorrang (dus ook rondvaartboten).

Benader bruggen zodanig dat u zichtbaar bent voor eventuele tegenliggers.

Het is verboden om onder invloed van alcohol, lachgas of drugs een vaartuig te besturen.

U mag niet afmeren aan bomen, verkeersborden, onder of aan bruggen en op plaatsen waar dat door middel van een verbodsbord wordt aangegeven.

Bij (schemer-)duister gebruikt u het rond schijnend toplicht. Let daarbij wel op de doorvaart hoogte bij bruggen!

Op en rond het water wonen mensen. Respecteer hun privacy.

Veroorzaak geen (geluids-)overlast.

Het is verplicht om voldoende reddingsmiddelen mee te nemen aan boord. Zeker voor kinderen en mensen die niet goed kunnen zwemmen raden wij het gebruik van een reddingsvest aan. Indien u niet over eigen reddingsvesten beschikt kunt u er naar vragen bij Columbus Watersport.

De veiligheid aan boord is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de huurder.

Artikel 3. De huurperiode: begin, verlenging, einde

1. De huurperiode vangt aan op het vooraf overeengekomen tijdstip. Een Huurder die niet op het overeengekomen tijdstip aanwezig is om het vaartuig in ontvangst te nemen heeft geen recht op compensatie in de vorm van aanpassing van de huurperiode naar een latere eindtijd.

2. Indien Huurder tijdens de vaart de huurperiode wil verlengen, dan dient er eerst telefonisch contact op te worden genomen met Columbus Watersport. Als de reservering verlengd kan worden (Columbus Watersport behoudt zich het recht voor dit te weigeren) dan is het reguliere uurtarief van toepassing. Columbus Watersport zal de vaartocht dan verlengen tot het gewenste tijdstip.

3. Indien Huurder het vaartuig bij het einde van de huurperiode niet op het afgesproken tijdstip terug brengt wordt voor alle extra tijd een dubbel uurtarief in rekening gebracht, afgerond op hele uren. Huurder is tevens gehouden tot het vergoeden van alle schade die door Columbus Watersport wordt geleden als gevolg van het niet tijdig retourneren van het vaartuig.

4. Huurder zal het vaartuig bij het einde van de huurperiode schoon en vrij van restafval teruggeven aan Columbus Watersport. Indien het vaartuig vuil wordt teruggegeven behoudt Columbus Watersport zich het recht voor schoonmaakkosten van minimaal € 45,– bij de Huurder in rekening te brengen en te verrekenen met de borg.

5. Bij teruggave van het vaartuig dient Huurder het vaartuig goed aan te leggen met de daarvoor bestemde lijnen/karabijnhaken.

Artikel 4. Verplichtingen Columbus Watersport en Huurder

1. Op het moment van aanvang van de huur zorgt Columbus Watersport ervoor dat Huurder kan beschikken over het betreffende vaartuig. Columbus Watersport zal er daarbij voor zorgen dat het vaartuig in goede staat verkeert en dat het is voorzien van de overeengekomen (veiligheids-)uitrusting. De vaartuigen van Columbus Watersport zullen geschikt zijn voor het overeengekomen gebruik.

2. Columbus Watersport draagt tevens zorg voor een passende verzekering van het vaartuig (wettelijke aansprakelijkheid, casco en diefstal), geldend voor het overeengekomen vaargebied. In geval van een aanvaring of schade aan anderen dan de vaartuigen van Columbus zal altijd eerste de verzekering (WA) van de huurder worden aangesproken. 

3. Het is Huurder niet toegestaan de sloep af te staan aan derden. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk tot het moment waarop het vaartuig weer aan de (vertrek)steiger van Columbus Watersport is afgemeerd. Indien het vaartuig geactiveerd, dan wel niet geactiveerd, ergens anders dan aan de (vertrek)steiger is afgemeerd / achtergelaten, dan wordt de volledige borg ingehouden. Eventuele aanvullende kosten zullen worden verhaald op de Huurder.

4. Huurder dient zich te conformeren aan alle van toepassing zijnde vaarregels. Indien Huurder niet op de hoogte is van de vaarregels dient Huurder contact op te nemen met Columbus Watersport. Huurder wordt geacht over alle vaardigheden te beschikken die nodig zijn voor een veilige vaart.

5. Huurder dient voor aanvang van de vaart te controleren of de volledige benodigde (veiligheids-)uitrusting aanwezig is. Indien dit niet het geval blijkt te zijn dient hij Columbus Watersport hiervan op de hoogte te stellen voor aanvang van de vaart.

6. Huurder zal het vaartuig gebruiken als een ‘goede huisvader’ en slechts gebruiken voor het doel waartoe het vaartuig naar haar aard geschikt is. Huurder mag geen veranderingen aan het vaartuig aanbrengen. Eventuele reparaties worden alleen door Columbus Watersport uitgevoerd tenzij nadrukkelijk anders overeen gekomen.

7. Huurder zal het vaartuig met inachtneming van aanwijzingen en/of instructies van Columbus Watersport en/of gebruiksvoorschriften etc. gebruiken. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig in acht nemen of naleven van die aanwijzingen en/of instructies van Columbus Watersport en/of gebruiksvoorschriften etc. is Huurder aansprakelijk.

8. Aan het einde van de huurperiode draagt Huurder het vaartuig over aan Columbus Watersport op de overeengekomen plaats en tijd. Het vaartuig, inclusief de aanwezige inventaris, dient dan in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode te verkeren.

Artikel 5. Borgsom en betaling

1. Huurder betaalt aan Columbus Watersport een borgsom ter hoogte van € 150,00. Deze borgsom zal na afloop van de huurperiode binnen 10 werkdagen aan Huurder geretourneerd worden. Huurder betaalt bij het plaatsen van de reservering het overeengekomen tarief aan Columbus Watersport.

2. Columbus Watersport is bevoegd de borgsom geheel of gedeeltelijk in te houden in geval van schade of indien Huurder het vaartuig niet op het afgesproken tijdstip aan Columbus Watersport teruggeeft, of in geval van overeengekomen verlenging. Extra en/of te veel gevaren tijd wordt dan naar evenredigheid verrekend met de borgsom waarbij afgerond wordt per heel uur.

3. Indien de Huurder de verschuldigde huur niet voldoet wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Columbus Watersport kan dan zonder tussenkomst van de rechter de huurovereenkomst ontbinden en het vaartuig onmiddellijk onder zich nemen. Columbus Watersport is gerechtigd de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag te berekenen en in rekening te brengen. Eventuele kosten die Columbus Watersport maakt – in en buiten rechte – om voldoening van de betaling van Huurder te verkrijgen komen voor rekening van Huurder.

Artikel 6. Schade en aansprakelijkheid

1. Alle vaartuigen zijn verzekerd voor schade. Huurder betaalt aan Columbus Watersport een borgsom welke dient ter gedeeltelijke dekking van het eigen risico in geval van schade. Het eigen risico bedraagt 250 euro.

2. In geval van schade dient de Huurder Columbus Watersport onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bij het niet (direct) melden van een schade wordt de volledige borg ingehouden, ongeacht het uiteindelijke bedrag van de schade. Als de schade hoger is dan de ingehouden borg wordt het aanvullende bedrag alsnog verhaald op de Huurder.

3. Het niet-nakomen van het bepaalde in deze algemene voorwaarden door Huurder kan leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en daaruit voortvloeiende kosten.

4. Wanneer er sprake is van roekeloosheid, nalatigheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van Columbus Watersport, kan Huurder volledig aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende schade zonder dat Columbus Watersport een beroep doet op haar verzekering.

5. Huurder is aansprakelijk voor schade aan het vaartuig alsmede voor door hem en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft.

6. Huurder is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg-) schade indien hij het vaartuig gebruikt buiten het overeengekomen vaargebied.

7. Indien het vaartuig bij teruggave niet in dezelfde staat verkeerd als bij ontvangst, is Columbus Watersport gerechtigd om op kosten van Huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het vaartuig zich bij aanvang van de huurperiode bevond, tenzij de bedoelde kosten door de verzekering van Columbus Watersport worden gedekt. In dat geval is Huurder alleen het eigen risico (= 250 euro) verschuldigd.

8. Columbus Watersport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of (gevolg-)schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak voor het ontstaan van dit letsel of de schade, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de huurovereenkomst tussen Columbus Watersport en Huurder, tenzij vaststaat dat dit letsel of deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Columbus Watersport en/of diens ondergeschikten. De aansprakelijkheid van Columbus Watersport is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste het bedrag van de huurovereenkomst.

9. Columbus Watersport is niet aansprakelijk voor het verliezen en/of het beschadigen van eigendommen die Huurder meeneemt op het vaartuig.

Artikel 7. Annuleringen – bootverhuur

1. Een gereserveerd vaartuig kan tot 36 uur voor aanvang van de vaardag zonder opgaaf van reden worden geannuleerd. Huurder is in zulks geval € 12,50 van het totaal overeengekomen huurtarief aan Columbus Watersport verschuldigd. De enige uitzondering op deze voorwaarde is dat reserveringen voor nationale feestdagen, speciale events als bv. SAIL niet geannuleerd kunnen worden.

2. Vanaf 36 uur of korter voor aanvang van de reservering is annulering niet meer mogelijk, tenzij er sprake is van zeer slecht weer. Van zeer slecht weer is alleen sprake in het geval van een door het KNMI uitgegeven weeralarm voor de betreffende provincie van het vaargebied. In het geval van een annulering vanwege zeer slecht weer is Huurder 25% van het totaal overeengekomen huurtarief aan Columbus Watersport verschuldigd. Huurder verkrijgt in een dergelijk geval echter ook de mogelijkheid om de reservering kosteloos te verzetten, onder de voorwaarde dat de betaling van de geannuleerde reservering dan zal worden omgezet in een tegoed voor een volgende keer. Er is dus geen sprake van restitutie van de betaalde gelden.

3. Als u uw tocht wilt annuleren, kan dat door telefonisch contact op te nemen met Columbus Watersport.

Artikel 7.2.  Annuleringen – rondvaart – groepsvaart

Bij regen of harde wind zal de vaartocht in overleg worden verplaatst of overdekt worden gevaren.
Bij annulering tot 48 uur voor de aanvang van de vaardag wordt er 15% van de totale factuur in rekening gebracht, hiervoor ontvangt u een voucher welke gebruikt kan worden voor een nieuwe vaartocht.
Bij annulering na 48 uur voor de aanvang van de vaardag wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht.

Artikel 8. Overmacht

1. Columbus Watersport is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Huurder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Columbus Watersport kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Huurder gehouden aan diens verplichtingen jegens Columbus Watersport tot aan dat moment te voldoen. Columbus Watersport is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Columbus Watersport geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Columbus Watersport niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Columbus Watersport of van derden daaronder begrepen. Columbus Watersport heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert.

Artikel 9. Klachten en geschillen

1. Bij klachten dient Huurder Columbus Watersport hier binnen bekwame tijd schriftelijk met onderbouwing van op de hoogte te stellen.

2. Op alle overeenkomsten tussen Columbus Watersport en Huurder waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen